Lê Văn Thanh Vũ

1. Thông tin cá nhân:

– Tên đy đ : LÊ VĂN THANH VŨ

– Hc hàm:

– Hc v: Thc s

2. Các hc phn ging dy :

– Mạng ngoại vi

– Thông tin di động

3. Hướng dn tt nghip :

– Đi hc: K thut đin t– Thiết kế và thc hin h thng đin t

– Sau Đi hc:

4. Công trình khoa hc được xut bn:

– Quc tế : (tên tạp chí/sách – năm xuất bản – Tên bài báo/công trình nghiên cứu/ mục/ trang)

– Trong nước : (tên tạp chí/sách – năm xuất bản – Tên bài báo/công trình nghiên cứu/ mục/ trang)

5. Nghiên cu:

– Hướng nghiên cu chính: H thng s, truyn thông tích hp và thiết kế vi mch

– Đang nghiên cu: xây dng mô hình mng trên chip có kh năng tái cu hình

– Chuyên ngành nghiên cu: K thut đin t

6. Gii thưởng – danh hiu:

7. Đa ch liên lc:

– Địa chỉ: BM Điện tử – Viễn thông, Trường ĐH Khoa học, 77 Nguyễn Huệ, Huế

– Điện thoại:0972259205

– Email: vulvt@husc.edu.vn