Vương Quang Phước

1. Thông tin cá nhân:

– Tên đy đ : VƯƠNG QUANG PHƯỚC

– Hc hàm:

– Hc v: Kỹ sư

– Ging dy : Bộ môn Hệ thống Viễn thông

2. Các hc phn ging dy :

  • Lý thuyết tín hiệu và truyền dẫn
  • Kỹ thuật hệ thống thông tin quang
  • Thực hành chuyên ngành Hệ thống viễn thông
  • Thực hành điện tử – viễn thông 3

3. Hướng dn tt nghip :

– Đi hc:

– Sau Đi hc:

4. Công trình khoa hc được xut bn:

– Quc tế : (tên tạp chí/sách – năm xuất bản – Tên bài báo/công trình nghiên cứu/ mục/ trang)

– Trong nước : (tên tạp chí/sách – năm xuất bản – Tên bài báo/công trình nghiên cứu/ mục/ trang)

5. Nghiên cu:

– Hướng nghiên cu chính:

– Đang nghiên cu:

– Chuyên ngành nghiên cu:

6. Gii thưởng – danh hiu:

7. Đa ch liên lc:

– Địa chỉ: Bộ môn Hệ thống viễn thông, Khoa điện tử – viễn thông, Trường đại học Khoa học Huế

– Điện thoại: 01689904733

– Email: vqphuoc90@gmail.com