Khổng Thị Thu Thảo

1. Thông tin cá nhân:

– Tên đy đ : KHNG TH THU THO

– Hc hàm:

– Hc v:

2. Các hc phn ging dy :

3. Hướng dn tt nghip :

– Đi hc:– Sau Đi hc:

4. Công trình khoa hc được xut bn:

– Quc tế: (tên tạp chí/sách – năm xuất bản – Tên bài báo/công trình nghiên cứu/ mục/ trang)

– Trong nước : (tên tạp chí/sách – năm xuất bản – Tên bài báo/công trình nghiên cứu/ mục/ trang)

5. Nghiên cu:

– Hướng nghiên cu chính:

– Đang nghiên cu:

– Chuyên ngành nghiên cu:

6. Gii thưởng – danh hiu:

7. Đa ch liên lc:

– Địa chỉ:

– Điện thoại:

– Email: thuthao87vn@gmail.com