JASSO

Scholarships for Study in Japan – JASSO

+ Học bổng: JASSO cho Sinh viên sang NAIST thực tập ngắn hạn + Đối tượng: Sinh viên Đại Học hoặc sau đại học của hai khoa Điện Tử Viễn Thông và Công Nghệ Thông Tin...