Nguyễn Văn Ân

1. Thông tin cá nhân:

– Tên đy đ : NGUYN VĂN ÂN

– Hc hàm:

– Hc v: Thạc sĩ

– Ging dy : Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông

2. Các hc phn ging dy :

3. Hướng dn tt nghip:

– Đi hc:

– Sau Đi hc:

4. Công trình khoa hc được xut bn:

– Quc tế :

– Trong nước :

5. Nghiên cu:

 – Hướng nghiên cu chính:

– Đang nghiên cu:

– Chuyên ngành nghiên cu:

6. Gii thưởng – danh hiu:

7. Đa ch liên lc:

– Địa chỉ:

– Điện thoại: 0914.079.202

– Email: ngvanan2009@gmail.com