Hoàng Đại Long

1. Thông tin cá nhân:

– Tên đy đ: HOÀNG ĐI LONG

– Hc hàm:

– Hc v: Thạc sĩ

– Ging dy :

2. Các hc phn ging dy :

  1. Kĩ thuật số
  2. Ghép kênh PDH và SDH
  3. Đa thâm nhập vô tuyến
  4. Thực hành điện tử- viễn thông
  5. Thực tập chuyên ngành Vibaso

3. Hướng dn tt nghip

:

– Đi hc: 17 đ án kĩ sư

– Sau Đi hc:

4. Công trình khoa hc được xut bn:

– Quc tế : (tên tạp chí/sách – năm xuất bản – Tên bài báo/công trình nghiên cứu/ mục/ trang)

– Trong nước : (tên tạp chí/sách – năm xuất bản – Tên bài báo/công trình nghiên cứu/ mục/ trang)

5. Nghiên cu:

– Hướng nghiên cu chính:Kĩ thut vin thông

– Đang nghiên cu:

– Chuyên ngành nghiên cu:

6. Gii thưởng – danh hiu:

7. Đa ch liên lc:

– Địa chỉ:

– Điện thoại:
– Email: longhusc@gmail.com