Phan Hải Phong

 1. Thông tin cá nhân:

– Tên đầy đủ : Phan Hải Phong

– Học hàm:

– Học vị: Th.s

– Giảng dạy :

 1. Các học phần giảng dạy:

– Thiết kế hệ thống VLSI

– Ngôn ngữ mô tả phần cứng VHDL

– Thực hành cơ sở ĐT-VT 2

– Thực hành chuyên ngành kỹ thuật điện tử

 1. Hướng dẫn tốt nghiệp:

– Đại học:

– Sau Đại học:

 1. Công trình khoa học được xuất bản:

– Quốc tế : (tên tạp chí/sách – năm xuất bản – Tên bài báo/công trình nghiên cứu/ mục/ trang)

 1. Hai-Phong Phan, Xuan-Tu Tran, “A Fuzzy-Logic based VoltageFrequency Controller for Network-on-Chip Routers”, 11th Conference on PhD Research in Microelectronics and Electronics (IEEE PRIME 2015), Glasgow, Scotland.
 2. Tung Nguyen, Duy-Hieu Bui, Hai-Phong Phan, Trong-Trinh Dang, Xuan-Tu Tran. “High-Performance Adaption of ARM Processor into Network-on-Chip Architectures”. In Proceedings of the 26th IEEE System-on-Chip Conference (IEEE SOCC 2013), pp. 222-227, September 2013, Erlangen, Germany. ISSN: 2164-1706.
 3. Xuan-Tu Tran, Hai-Phong Phan, Van-Huan Tran, Quang-Vinh Tran, Ngoc-Binh Nguyen, “Design and Implementation of an AMBA AHB Compliant Bus Architecture on FPGA”, IEICE VLSI Design Technology (VLD) Conference, pp. 169-174, Okinawa, Japan, 2010. ISSN: 0913-5685.

– Trong nước : (tên tạp chí/sách – năm xuất bản – Tên bài báo/công trình nghiên cứu/ mục/ trang)

 1. Hai-Phong Phan, Xuan-Tu Tran, “Design and Modeling of a Voltage-Frequency Controller for Network-on-Chip Routers base on Fuzzy-Logic”, VNU Journal of Science: Computer Science and Communication Engineering, 2015.
 2. Hai-Phong Phan, Xuan-Tu Tran, “Thiết kế và mô hình hoá bộ xử lý lô-gic mờ trong điều khiển tần số – điện áp”, 2014 National Conference on Electronics, Communications and Information Technology (REV-ECIT2014), pp. 48-53, Nha Trang, Viet Nam, 2014.
 3. Thanh-Vu Le-Van, Hai-Phong Phan, Xuan-Tu Tran, “High-Level Modeling of a Novel Reconfigurable Network-on-Chip Router”, The first NAFOSTED Conference on Information and Computer Science (NICS 2014), pp. 221-232, Ha Noi, Viet Nam, 2014.
 4. Hai-Phong Phan, Hung K. Nguyen, Duy-Hieu Bui, Nam-Khanh Dang, Xuan-Tu Tran, “System-on-Chip Testbed for Validating the Hardware Design of H.264/AVC Encoder”, National Conference on Electronics and Communications (REV 2013), pp. 51-55, Ha Noi, Viet Nam, 2013.
 5. Xuan-Vinh Dang, Ngoc-Minh Le, Ngoc-Hai Nguyen, Hai-Phong Phan, “Automated systems using semiconductor sensors for temperature meaNsurement of frozen storage”, 6th National Physics Conference, Ha Noi, Viet Nam, 2005.
 6. Thanh-Tung Vo, Hai-Phong Phan, Lien-Phuong Thi Le, “Using sound card for designing, creating digital generator and oscilloscope”, 6th National Physics Conference, Ha Noi, Viet Nam, 2005.
 7. Xuan-Vinh Dang, Duong-Chi Thi Pham, Ngoc-Hai Nguyen, Hai-Phong Phan, “Using TPS method for measuring thermal conductivity and thermal diffusivity of solid materials”, 2nd National Conference of Physics Application, Ho Chi Minh, Viet Nam, 2004.
 1. Nghiên cứu:

– Hướng nghiên cứu chính: Thiết kế mạch tích hợp

– Đang nghiên cứu: network-on-chip, low power for NoC

– Chuyên ngành nghiên cứu:

 1. Giải thưởng – danh hiệu:
 2. Địa chỉliên lạc:

– Địa chỉ: Khoa Điện tử Viễn thông, ĐH Khoa học, ĐH Huế, 77 Nguyễn Huệ, TP. Huế

– Điện thoại: 0982305820

– Email: haiphongphan@gmail.com