Tổ chức

DANH SÁCH CÁN BỘ VÀ GIẢNG VIÊN

STT

Họ và tên Chức danh Học vị

1

Đặng Xuân Vinh GVC, Trưởng khoa

Tiến sĩ

2

Nguyễn Văn Ân Giảng viên

Thạc sĩ

3

Phan Hải Phong Giảng viên

Thạc sĩ

4

Hồ Đức Tâm Linh Giảng viên Thạc sĩ

5

Lê Văn Thanh Vũ Giảng viên Thạc sĩ
6 Hoàng Lê Hà Giảng viên

Thạc sĩ

7

Hoàng Đại Long Giảng viên Thạc sĩ
8 Khổng Thị Thu Thảo Giảng viên

Thạc sĩ

9

Trần Thành Văn Nghiên cứu viên Thạc sĩ
10 Lê Thị Như Quỳnh Chuyên viên

Thạc sĩ

11 Vương Quang Phước Giảng viên

Kỹ sư

12

Trần Thị Kiều Giảng viên

Kỹ sư

13 Nguyễn Đức Nhật Quang Giảng viên

Kỹ sư