Đặng Xuân Vinh

1. Thông tin cá nhân:

– Tên đy đ : ĐNG XUÂN VINH

– Chc danh: GING VIÊN CHÍNH

– Hc v: TIN SĨ

2. Các hc phn ging dy :

– Kỹ thuật vi xử lý.

– Cấu trúc máy tính

– Vi xử lý và vi điều khiển trong đo lường và điều khiển tự động.

– Lý thuyết tín hiệu.

– Lý thuyết điều khiển tự động.

– Kỹ thuật truyền hình.

– Thông tin cáp sợi quang

– …..

3. Hướng dn tt nghip:

– Đi hc: 50 c nhân và k sư ngành Đin t – Vin thông

– Sau Đi hc: + 05 thc sĩ

                       + 01 NCS ( hướng dn 2)

 

4. Công trình khoa học được xuất bản:

1. Các đ tài nghiên cu khoa hc

TT Tên đ tài nghiên cu/Lĩnh vc ng dng Năm hoàn thành Đ tài cp (NN/ B/ ngành/ trường)
1 Ứng dụng phương pháp TPS để đo độ dẫn nhiệt và khuếch tán nhiệt của các vật liệu rắn 1998 Cấp Bộ
2 Hệ thống tự động sử dụng sensor bán dẫn đo nhiệt độ cho các kho chứa hàng đông lạnh Đềtài ứng dụng
3 Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật vi xử lý và công nghệ FPGA trong hệ điều khiển và xác định toạ độ 3D 2007 Đề tài cấp Bộ

2. Các công trình khoa hc đã công b trong 10 năm gn đây:

Tp chí quc tế:
High sensitive NOX– gas sensor based on Au / n-Si Schottky diode Đồng tác giả Sensors and Actuators B 84
Tp chí quc gia:
Capacitance-Voltage characteristics of Hydrogen sensitive Pt-Si Schottky diodes Tác giả Journal Communication in Physics,Vol.11, No 3.
Second order approximation used for correlation between Current-Voltage and Capacitance-Voltage characteristics of Au-nSi Schottky barrier diodes”, Tác giả Journal Advances in Natural Sciences, Vol 2, No 3.
Hi ngh quc tế:
Capacitance-Voltage characteristics of hydrogen sensitive Pt-Si Schottky diodes Tác giả Chemical sensors, Intrnational academic pubishers , Beijing, China.
Some remarks on the correlation between current-voltage and capacitance-voltage characteristics of Au-nSi Schottky diodes Tác giả Proc. of the Third IWOMS,99, Hanoi.
Au/n-Si Schottky diode with NOx incorporation Đồng tác giả Conference Proc. The 8 th Asia Pacific Physics Conference APPC 2000

5. Nghiên cu:

– Hướng nghiên cu chính: K thut Đin t– Vin thông

– Đang nghiên cu: K thut Đin t– Vin thông

– Chuyên ngành nghiên cu: Thông tin cáp si quang

6. Gii thưởng – danh hiu:

– Huy chương ” Tuổi trẻ sáng tạo-Khoa học Kỹ thuật”

– Bằng khen của Bộ GD-ĐT về thành tích NCKH

– Bằng khen của Tỉnh Thừa Thiên Huế, của Đại học Huế….

– Danh hiệu GV dạy giỏi, CSTĐ cấp cơ sở…

7. Đa ch liên lc:

– Địa chỉ:      Khoa Điện tử-Viễn thông

Đại học Khoa học – Đại học Huế

77-Nguyễn Huệ , tp Huế

– Điện thoại: 0914089704

– Email: daxuvi@husc.edu.vn | daxuvi@gmail.com