Đào tạo đại học

I.   MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Đào tạo đại học

Đào tạo kỹ sư ngành Điện tử – Viễn thông, có đủ sức khoẻ và đạo đức tốt, có năng lực nghiên cứu triển khai, thiết kế và quản lí các vấn đề thuộc lĩnh vực công nghệ điện tử viễn thông trong thời gian hiện tại, đồng thời đáp ứng được yêu cầu phát triển trong tương lai.

Giáo dục các kiến thức cơ bản về toán vật lý và hoá học; các kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn (triết học, chính trị kinh tế học,  tiếng Việt, ngoại ngữ – tiếng Anh) cũng như giáo dục thể chất và quốc phòng.

Giáo dục hệ thống các kiến thức cốt lõi về kỹ thuật điện, điện tử, khoa học máy tính, tin học, các hệ thống thông tin và viễn thông.

Đào tạo các kỹ năng thực nghiệm, thực hành công nghệ trong lĩnh vực điện tử viễn thông.

Đào tạo năng lực phân tích, tổng hợp và đánh giá các vấn đề về kỹ thuật, công nghệ trong lĩnh vực Điện tử – Viễn thông.

 

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH  ĐÀO TẠO.

1. Tổng số tín chỉ phải tích luỹ : 150 tín chỉ. Trong đó :

•    Khối kiến thức chung : 24

•    Khối kiến thức Toán và khoa học tự nhiên : 22

•    Khối kiến thức cơ bản chung của nhóm ngành : 19

•    Khối kiến thức cơ sở của ngành : 60

•    Khối kiến thức chuyên ngành, nghiệp vụ : 15

•    Khoá luận hoặc thi tốt nghiệp :      10

2. Hướng dẫn thực hiện chương trình.

Theo khung chương trình trên, sinh viên theo học ngành Điện tử Viễn thông sẽ phải tích luỹ tối thiểu 150 tín chỉ được phân bổ như sau :

•   Phần kiến thức chung bắt buộc gồm 24 tín chỉ , trong đó :

o Các môn chính trị (Triết, Kinh tế chính trị, Chủ nghĩa xã hội Khoa hoc, Lịch sử Đảng, Tư tưởng Hồ Chí Minh): 14 tín chỉ

o Tin học đại cương : 3 tín chỉ

o Ngoại ngữ căn bản (Anh văn) :  7 tín chỉ

•   Các môn Toán và Khoa học tự nhiên bắt buộc gồm 22 tín chỉ, trong đó:

o Các môn Toán : 16 tín chỉ

o Vật lý đại cương :  4 tín chỉ

o Thực tập VLĐC  :  4 tín chỉ

•   Phần kiến thức cơ bản của ngành gồm 19 tín chỉ bắt buộc

•   Phần kiến thức cơ sở của ngành gồm 60 tín chỉ, trong đó :

o 48 tín chỉ bắt buộc bao gồm các môn cơ sở của Điện tử Viễn thông

o 12 tín chỉ  do sinh viên lựa chọn một trong các môn thuộc mục IV.2

•   Phần kiến thức chuyên ngành gồm 25 tín chỉ : sinh viên có thể lựa chọn theo hai cách sau :

Cách  1 : theo học 1 trong 4 chuyên ngành : Kỹ thuật chuyển mạch, Truyền dẫn vi ba số, Thông tin quang và Truyền thông số liệu . Khối lượng kiến thức của mỗi chuyên ngành gồm 15 tín chỉ, trong đó :

o 12 tín chỉ bắt buộc

o 3 tín chỉ trong các môn học tuỳ chọn của mỗi chuyên ngành

o Sau đó tuỳ theo học lực và yêu cầu, sinh viên có thể chọn một trong 2 hình thức :

Làm đồ án tốt nghiệp với khối lượng kiến thức tương đương 10 tín chỉ

Tích luỹ thêm 10 tín chỉ từ các môn tự chọn chuyên ngành.

Cách 2 : sinh viên có thể tích luỹ 25 tín chỉ  gồm 12 tín chỉ từ các môn học bắt buộc của các chuyên ngành và 13 tín chỉ từ các môn học tự chọn của chuyên ngành.

Khung chương trình chi tiết