Chương trình và Kế hoạch Đào tạo Hệ tín chỉ

Khung chương trình và Kế hoạch đào tạo Hệ tín chỉ ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông.

Nội dung được áp dụng từ năm 2013 và được trình bày trong 2 văn bản đính kèm dưới đây.

==> Chương trình Đào tạo Hệ Tín chỉ

==> Kế hoạch đào tạo

You may also like...