Tuyển dụng giảng viên: môn thi Giảng

Thời gian: 8h, thứ 7, ngày 14/07/2013

Địa điểm: Văn phòng Bộ môn Điện tử – Viễn thông, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, tòa nhà C, 77 Nguyễn Huệ – Huế.

Học phần: Kỹ thuật số

Đề cương chi tiết: ĐỀ CƯƠNG KỸ THUẬT SỐ

You may also like...